Cipőhasználati útmutató

1.) A vásárlás napjától számított tizenkettő (12) hónapon belül, ha bármilyen

 rendellenességet, hibát észlel a cipővel kapcsolatban, kérjük, késedelem nélkül

 jelezze az info@onsize.eu címen. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2  hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő kárért a OnSize Kft. nem felel. A hibás/ meghibásodott/ kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a forgalmazó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy az OnSize Kft. a vita eldöntésére saját költségén független szakvéleményt kér, ha erre jogszabályi kötelezettsége keletkezik.

  2.) A vásárlás napjától számított tizenkettő hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben. Amennyiben a szakvélemény alaposnak ítéli a Vásárló reklamációját, és azt az OnSize Kft. elfogadja, úgy a cipő vételárán felül a bevizsgálás költségét is megtérítjük.

 Minőségi kifogás esetén a Vásárló választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azonban ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára –a másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget okozna, akkor az eset összes körülményét(ideértve a hibátlan állapotban képviselt értéket és a szerződésszegés súlyát) mérlegelve a vállalkozás a csereigény helyett választhatja a javítást. Amennyiben az üzlet a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a Vásárló igényének nem tud megfelelő határidőben eleget tenni, úgy a Vásárló (az OnSize Kft.-vel történt egyeztetést követően) kijavíthatja, vagy kijavíttathatja a hibás terméket az OnSize Kft. költségére.

Fontos azonban figyelni arra, hogy a szakszerűtlen javításból eredő károkért az OnSize Kft. nem köteles felelősséget vállalni.

 A Vásárló - választása szerint - arányos árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől, tehát visszakérheti a termék vételárát, ha:

 • az üzlet a javítást/kicserélést nem vállalta, vagy nem tudta teljesíteni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz/kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az OnSize Kft. megkísérelte a termék javítását;
 • a termék hibája olyan súlyú, hogy indokolttá teszi
 • az OnSize Kft. nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy észszerű határidőn belül vagy a vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket kijavítani, kicserélni

Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.

Nem rendeltetésszerű használatból adódó hibának minősül a:

 • nem megfelelő méretválasztás következtében fellépő hiba,
 • helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén,
 • sérülés, erőszakos külső behatás (fizikai, kémiai stb.) okozta hiba esetén,
 • szakszerűtlen/házilagos javítás következményeként a hiba súlyosbodott, vagy annak
 • oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem ítélhető meg,
 • fűzős lábbelin a nem megfelelő befűzés, bekötés miatt keletkező hiba,
 • beázás következménye (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik).

  A Vásárló kellékszavatossági igénye a vásárlás (teljesítés) időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy az elévülés a vásárlás (teljesítés) időpontjától számított 2 év. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági idő újból kezdődik. Ez igaz arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 Amikor egy termék javításból vagy minőségi bevizsgáltatásból visszaérkezik üzletünkbe, munkatársaink értesítik Vásárlónkat telefonon, sms-ben, vagy írásban.

Kérjük, tiszta, száraz állapotban szíveskedjen a cipőt reklamáció esetén visszaküldeni, segítse ezzel munkatársaink munkáját, a hiba eredetének helyes megállapítása, illetve a termék rendeltetésszerű kezelésének bizonyítása érdekében.